Velkommen

Velkommen til Amgros' Leverandør- og Udbudsportal for lægemidler

Her på portalen kan du finde information om igangværende udbud, ESPD, nyheder, aftalepriser, generelle spørgsmål og svar til udbud, vejledninger og kontaktdata. 

Er du oprettet som bruger i vores Leverandør- og Udbudsportal, får du også mulighed for at afgive tilbud på aktive udbud. Klik på fanebladet 'Udbud og Bagatelkøb' for at afgive tilbud. 

På 'Mine firmasider' vil du kunne se alle jeres aftaledokumenter som rammeaftaler, forlængelser og bagatelkøb, indtaste stregkoder for jeres aftalevarer samt følge med i jeres restordrer og estimater på jeres aftalevarer.

Bemærk, at du skal være logget ind for at kunne afgive tilbud, få adgang til 'Mine firmasider' og se FAQ, herunder spørgsmål og svar vedrørerende ESPD og ESPD dokumentation.

 Udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse

15-11-2023

Præcisering
Det præciseres, at der under spørgsmål 4. menes WFI vand, som er anvendt i fremstillingen af peritonealdialysevæsker i tokammerposer.09-11-2023


Opfølgning på markedsundersøgelse – frist for besvarelse 23. november 2023 kl. 12

 

Kære leverandører

 

I forlængelse af markedsundersøgelsen, som vi offentliggjorde 3. oktober 2023, har Amgros nogle opfølgende spørgsmål, som vi håber, at I har lyst til at besvare.

 

1. Oplysninger om APD-maskine modeller i EU

Amgros ønsker at modtage svar/oplysninger på følgende:

 a) Har I flere forskellige modeller lanceret i EU? Og hvis I har, vil vi meget gerne bede om en kort modeloversigt over de forskellige modeller. Amgros overvejer at stille krav i udbuddet om, at man som tilbudsgiver kun kan byde ind med sin nyeste model af maskine. Hvis I forventer ikke at kunne honorere dette krav, eller finder det uhensigtsmæssigt, vil vi meget gerne høre om dette samt begrundelsen.

b) For den nyeste model, vil vi gerne have oplyst dB-niveau for maskinen i drift. Hvis niveauet ændrer sig i løbet af en behandling, bedes I oplyse det højeste dB-niveau.

c) For den nyeste model, vil vi gerne have oplyst strømforbrug opgjort over et døgn forstået som følgende: Maskinen klargøres. Maskinen venter i 12 timer. Herefter starter behandling med 10 liter væske. Behandling tager ca. 8 timer. Maskinen afventer uden at blive betjent i 4 timer. Dermed er der gået et døgn.

d) Forventer I at lancere en eller flere nye modeller inden for de næste 2-3 år?

 

2. Oplysninger om PVC/ftalater i utensilier og væskeposer

Amgros ønsker en produktoversigt for alle følgende produkter (både til APD og CAPD) på markedet (enten det danske marked eller det europæiske. Oplys, hvilket marked oplysningerne vedrører): 

 • Patientslange
 • Slangesæt
 • Jodhætter
 • Jodskaller (hvis relevant)
 • Poseklemmer (hvis relevant)
 • Væskeposer (dvs. alle dialysevæsker)
 • Konnektor til specialvæsker (hvis relevant)
 • Afløbsslanger
 • Afløbsposer

Oversigten skal indeholde oplysning for hver vare, om varen indeholder PVC og/eller ftalater.

 

3. Transport

a) Amgros ønsker oplyst, om det er muligt, at leverandøren ifm. hjemmelevering kan tage brugt emballage (pap og plast) med retur med henblik på genanvendelse.

b) Amgros ønsker oplyst, om hjemmelevering vil kunne ske helt eller delvist med ikke-fossiltdrevne køretøjer. Hvis leverandøren har en plan for omstilling til grøn transport, vil vi også meget gerne høre om dette.

 

4. Fremstilling af WFI-vand

Da fremstilling af WFI-vand er meget ressourcekrævende, ønsker Amgros oplyst, om leverandøren har fokus på energieffektiviteten i WFI-produktionen.

Hvis leverandøren har oplysning om det nuværende strømforbrug til fremstillingen (fx opgjort som strømforbrug pr. liter), vil Amgros også meget gerne høre om dette.

 

Vi håber meget, at I vil give input til os på ovenstående. Vi skal bede om jeres input senest 23. november 2023 kl. 12 på udbud@amgros.dk.
09-10-2023:

 

Forhåndsmeddelelse om udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse

Tillæg til forhåndsmeddelelse om udbud af lægemidler, natmaskiner og utensilier til peritonealdialyse​

 

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler inden for ATC-koden B05DB Peritonealdialysevæsker. Rammeaftalen forventes også at inkludere udlån af natmaskiner og køb af utensilier til brug ved hjemmeperitonealdialyse (PD-dialyse) samt en option på transport af de indkøbte lægemidler og udstyr hjem til patienter. På det foreliggende grundlag forventes rammeaftalen at træde i kraft primo 2025.

Som led i at forberede det kommende udbud bedst muligt og sikre, at udbudsmaterialet er konformt med markedets forventninger og muligheder, vil Amgros gennemføre en indledende dialog med markedet. Der er tale om en skriftlig dialog, hvor relevante markedsaktører opfordres til at sende Amgros produktinformation m.v. Det kan være brochuremateriale, illustrationsvideo eller lignende. Amgros henstiller, at omfang af materiale begrænses, og leverandøren må påregne, at Amgros vil bruge ca. 30 min. på at gennemse video og eventuelt supplerende materiale pr. leverandør. 

Materiale skal sendes til udbud@amgros.dk og senest den 1. november 2023 kl. 12

Markedsaktøren kan med fordel medsende en beskrivelse af, i hvilken rækkefølge medsendt materiale bør gennemgås, i tilfælde af at alt materiale alligevel ikke kan nå at blive gennemgået inden for de angivne 30 minutter.  

Der vil endvidere løbende her på siden blive offentliggjort meddelelser om udbuddet og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig løbende orienteret her. 

Man kan tilmelde sig at modtage direkte adviseringer om efterfølgende skridt i såvel markedsdialog som en eventuel efterfølgende markedshøring ved at sende en e-mail til udbud@amgros.dk og bede om at komme på en adviseringsliste til PD-dialyse.

Det bemærkes, at denne meddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsdialogen og indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort i Q2 2024.


 ‭(Skjult)‬ Kommende udbud på inhalationsanæstesigas (N01AB06, N01AB07, N01AB08) og fordampere

Invitation til dialogmøde i forbindelse med forberedelsen af et kommende udbud på inhalationsanæstesigas (N01AB06, N01AB07, N01AB08) og fordampere

Hermed har jeg fornøjelsen af at invitere alle interesserede leverandører til møde

tirsdag den 7. december 2021 i tidsrummet kl. 9.15 – 14.00 og
fredag den 10. december 2021 i tidsrummet kl. 9.00 – 14.00

Møderne vil foregå på Teams og er af ca. 45 minutters varighed

Hvert møde gennemføres alene mellem repræsentanter fra leverandøren og udbudsprojektgruppen i Amgros, og der vil ikke være andre leverandører til stede. 

Formålet med mødet er at udveksle ideer og tanker angående det kommende udbud. Vi er især interesserede i at modtage input i forhold til følgende spørgsmål:
Hvordan et udbud kan tilrettelægges, så det bliver attraktivt for leverandørerne?
Hvilken betydning har det, at rammeaftalen forventes at inkludere udlån af fordampere til de enhver tid værende anæstesiapparater på sygehusene? 
Har leverandøren ønsker til rammeaftalens længde? 

Leverandørerne har på mødet også mulighed for at præsentere sin organisation samt sine produkter og relaterede ydelser og fortælle om sine erfaringer og synspunkter i forhold til tidligere gennemførte udbud på området.

Alle relevante markedsaktører opfordres til at deltage i møderne.  

Tilmelding 
Tilmelding til møderne skal ske senest torsdag den 2. december 2021 pr. e-mail på følgende adresse: pes@amgros.dk. 

Af tilmeldingen skal fremgå: 

Navn, titel og funktion for de deltagende 
Leverandørens navn 
Ønske om mødetidspunkt 

For at kunne imødekomme alle leverandører opfordrer jeg til, at I anfører så mange mødetidspunkter som muligt. I tilfælde, hvor flere leverandører ønsker samme mødetidspunkt, vil rækkefølgen blive afgjort ved lodtrækning.

Information om dato og klokkeslæt samt mødelokale for dialogmødet med den enkelte leverandør vil blive fremsendt den 3. december 2021.

Vi ser frem til nogle udbytterige møder.

Med venlig hilsen
Pella Söderhielm
Specialist - Specialudbud​
Amgros ‭(Skjult)‬ Amgros inviterer til virtuelt Gå hjem-møde tirsdag den 5. oktober 2021 kl. 15 - 16 (Teams møde)

​På mødet giver vi informationer om ny sammensætning af udbuddene på de biologiske lægemidler.

Amgros har igennem længere tid arbejdet med en ny aftalemodel for udbuddet på biologiske lægemidler inden for gastro, derma og reuma, så vi tilpasser og tilgodeser det dynamiske lægemiddelmarked.

Vi inviterer derfor til et Gå hjem-møde, hvor vi kan fortælle om de principper, der ligger til grund for de udbud, som bliver publiceret primo oktober i år med indkøbsperiodestart den 1. april 2022. 

Planen er at opdele området i to udbud med forskellige udbudsprincipper: 

1) Et udbud for lægemidler med biosimilær konkurrence
2) Et udbud som indeholder prisdynamik for alle andre lægemidler uden biosimilær konkurrence

Tilmelding til mødet skal ske til udbud@amgros.dk med angivelse af navn, e-mailadresse og firma.

Efter tilmelding vil du modtage et link til Teams mødet.

Hilsen​
Seniorudbudsspecialist Ismail Khdeir og senior strategisk rådgiver Dorthe Bartels​

 Forsyningssikkerhed og restordrer

Oversigt over lægemidler som sygehusapotekerne o​g Amgros har særlig fokus på ift. forsyningssikkerhed
Nedenfor er et link til "Liste over kritiske lægemidler". Listen omfatter forsyningskritiske lægemidler, som Amgros, på vegne af sygehusapotekerne og klinikerne, har særlig fokus på i forhold til forsyningssikkerhed.
For lægemidlerne, der er på listen, ønsker Amgros tidligst mulig varsling og tæt dialog om eventuelle forsyningssvigt.

 
Listen opdateres årligt af Amgros i samarbejde med klinikerne og sygehusapotekerne. Den anvendes desuden af Lægemiddelstyrelsen til vurdering af kritiske forsyningsvanskeligheder.

 

 
Restordreoversigt for kontraktvarer med Amgros I/S
Hvis du logger ind på leverandørportalen, vil du på ”Mine firmasider” kunne få et øjebliksbillede af dine restordrer, som Amgros er i besiddelse af.​​​

Mere sundhed for pengene


Amgros er sat i verden for at skabe de bedste forudsætninger for mere sundhed. Det gør vi ved at sikre de offentlige danske sygehuse den rette medicin og det rigtige medicinske udstyr til den rette pris, på rette sted, til rette tid og i rette kvalitet. Altid med patienterne for øje - og altid via tæt dialog og samarbejde.

 

Vores kerneydelse er at tilrettelægge og gennemføre udbud og indkøb for vores ejere i de danske regioner. Det bliver årligt til tusindvis af leveringer til de offentlige sygehuse. Vi ønsker at styrke og fremme sund konkurrence. Som leverandør skal du føle dig fair behandlet og kunne se perspektiver i at levere produkter til det danske sundhedsvæsen på et globalt marked.

 ‭(Skjult)‬ Udbud på plasma, immunglobulin IV og humant albumin

02-04-2019:
Udbuddet på afhentning af plasma og levering af lægemidlerne intravenøs immunglobulin  og humant albumin er publiceret og synlig under ”Igangværende udbud”.
Der sendes derfor ikke flere informationer om udbuddet via denne mailservice. Interesserede skal holde sig orienterede på det igangværende udbud.
  
 
18-02-2019:
Hermed offentliggøres til kommentering udkast til bilag 6 – 8 til det kommende udbud på plasma, immunglobulin IV samt humant albumin. I høringsbrevet er der desuden spørgsmål til underkriteriet "Kvalitetsmæssige forhold vedrørende immunglobulin IV".
Seneste kommentarfrist er den 4. marts 2019 kl. 12 til tmr@amgros.dk.
 
 
 
15-02-2019:
Der er offentliggjort en forhåndsmeddelelse om Amgros’ udbud baseret på plasma, hvor den foreløbige dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse er rykket til 1. april 2019.
 
Derudover vil Amgros sende dele af udkast til udbudsmaterialet i høring, så alle potentielle tilbudsgivere får mulighed for at kommentere dele af udbudsmaterialet, før dette udarbejdes endeligt. Det forventes, at høringsmaterialet offentliggøres på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal på et tidspunkt mellem 15. februar 2019 og 26.februar 2019. Når høringsmaterialet er offentliggjort, vil der være en høringsfrist på ikke under 10 dage.
 
 
 
09-01-2019:
Den 27. november 2018 blev der afholdt Markedsundersøgelse, hvor tilmeldte leverandører med erfaring med plasmaafhentning og fremstilling af lægemidler inden for ATC-koderne B05AA01 og J06BA02 deltog.
 
Følgende leverandører deltog: CSL Behring, Grifols, Octapharma og Shire. Der var ikke andre leverandører end de fire, der havde tilmeldt sig. Ved Markedsundersøgelsen fremlagde de 4 leverandører svar på spørgsmålene stillet i invitationen. De enkelte leverandørers præsentationer er fortrolige, men Amgros har nedenfor sammenfattet konklusioner på de stillede spørgsmål samt øvrige punkter, der blev drøftet. Der arbejdes nu videre med udbudsmaterialet, hvor leverandørernes svar er med til at afdække, hvad markedet kan tilbyde. Der arbejdes hen imod at publicere udbuddet inden for første kvartal 2019 og at indgå en aftale med start fra den 1. juli 2020.
 
Spørgsmål stillet forud for markedsundersøgelsen samt sammenfatning af information indhentet under markedsundersøgelsen:
 • Beskrivelse af logistikken i afhentningsprocessen for plasma.
  Alle leverandører fremlagde, hvordan deres proces for afhentning af plasma vil foregå. Generelt var billedet, at leverandørernes processer vil kunne tilpasses arbejdsgangene i blodbankerne.
   
 • Hvilke processer kan I håndtere elektronisk i forbindelse med afhentningen af plasma i blodbankerne – og vil I kunne imødekomme et eventuelt krav om, at alle processer skal håndteres elektronisk?
  Alle leverandører lagde vægt på, at så mange som muligt af processerne vedrørende afhentning af plasma vil kunne foregå elektronisk, men der var usikkerhed omkring, hvorvidt fysiske papirer kan udfases 100 %. Det er et ønske fra blodbankernes side, at der anvendes så få fysiske papirer som muligt.

 • Vil it-kommunikation kunne ske på dansk? Her tænkes der på brugerflade og brugermanual på dansk.
  Tre leverandører oplyste, at de vil have skandinavisktalende personale tilknyttet, og at brugermanualer vil kunne blive på dansk. En leverandør har på nuværende tidspunkt kun engelsk som kommunikationssprog. Det blev oplyst på mødet for markedsundersøgelsen, at det meget vel kan blive et krav i udbuddet, at brugerfladen i it-systemer skal være på dansk, og at leverandøren skal have dansk-/skandinavisktalende personale tilknyttet, som kan varetage den daglige kontakt med blodbankerne.

 • Har det betydning for jeres afsætning af plasma, at der indgår plasma fra MSM* donorer? 
  Leverandørerne havde forskellige holdninger til, om det vil have betydning for deres afsætning af lægemidlerne, hvis lægemidlerne indeholder plasma fra MSM donorer. Amgros oplyste under markedsundersøgelsen, at blodbankerne i Danmark til enhver tid vil indsamle plasma i henhold til gældende dansk lovgivning. Hvis det bliver muligt at tappe MSM donorer i fremtiden, vil plasma herfra også indgå i den plasma, der vil blive leveret under aftalen.

 • Hvor stor mængde intravenøst immunglobulin og humant albumin kan I udvinde pr. kg plasma? 
  Der er forskel på udvindingsgraden, om plasma stammer fra fuldblodsdonorer eller er udvundet ved plasmaferese. For intravenøst immunglobulin er der et spænd fra ca. 3 g/kg til ca. det dobbelte. For humant albumin er udvindingsgraden ca. 20 g/kg +/- 20 %.
   
 • Hvor stor mængde IgA indgår i det immunglobulin iv, som I kan levere? 
  Indholdet af IgA ligger i et spænd fra lidt under 0,1 mg/ml til lidt over 0,3 mg/ml.
   
 • Hvordan er fordelingen af de fire subklasser IgG1, IgG2, IgG3 og IgG4 i det immunglobulin iv, som I kan levere? 
  Alle fire leverandører oplyste, at fordelingen mellem de fire subklasser ligger inden for normalområdet i det plasma, der forefindes i kroppen.
   
 • Hvilke hjælpestoffer indgår i det immunglobulin iv og humant albumin, som I kan levere, og i hvilke koncentrationer?
  Leverandørerne oplyste om hjælpestofferne og deres koncentrationer i deres respektive lægemidler, og alle hjælpestoffer fremgår af leverandørernes SPC’er. For humant albumin er det de samme hjælpestoffer samt koncentrationer, som der indgår i de 4 leverandørers lægemidler. Hjælpestofferne (og dermed heller ikke koncentrationerne) i intravenøst immunglobulin er ikke ens i de 4 leverandørers lægemidler.
   
 • Oplysninger om bivirkningsprofilerne for immunglobulin iv og humant albumin. Oplysningerne skal leveres som dokumentation taget fra SPC** og/eller PSUR***.
  Leverandørerne oplyste om bivirkningsprofilerne i deres respektive lægemidler, og bivirkningsprofilerne fremgår af leverandørernes SPC’er.

 • Har I humant albumin 5% i plastikemballage, som muliggør infusion ved blødning?
  En af de fire leverandører har teknologien til at fremstille i plastikemballage, men lægemidlerne er ikke markedsført i plastikemballage.


* MSM: “Men who have sex with men”; ** SPC: Summary of Product Characteristics/Produktresumé; ***PSUR: Periodic Safety Update Report.

 

08-11-2018:

Til information består Fagudvalget af repræsentanter fra:

 • Amgros
 • Blodbankerne
 • Danske Regioner
 • Sygehusapotekerne
 • Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin
 • Dansk Neurologisk Selskab
 • Dansk Selskab for Klinisk Immunologi
 • Organisationen af Transfusionscentre i Danmark

 

06-11-2018:
Invitation til markedsundersøgelsen findes her og vedlagte skabelon til præsentation bedes benyttet.

Tilmeldingsfrist er tirsdag den 13. november 2018.

 

Præsentation ved virksomhed Plasmamøde den 27-11-2018.pptx

 

29-10-2018:
Markedsundersøgelsen med deltagelse af leverandører, som har erfaring med plasmaafhentning og fremstilling af lægemidler inden for ATC-koderne B05AA01 og J06BA02, vil blive afholdt tirsdag den 27. november 2018 i København i tidsrummet 10.00-15.30.
Bemærk, at der vil blive foretaget lodtrækning om rækkefølge/klokkeslæt for præsentation.

Endelig invitation til markedsundersøgelsen uploades her på siden i uge 45.

 

10-10-2018:

Den annoncerede markedsundersøgelse forventes først afholdt i anden halvdel af november og vil indbefatte møde med leverandører, som har erfaring med plasmaafhentning og fremstilling af lægemidler inden for de to nævnte ATC-koder.

 

 

Forhåndsmeddelelse om Amgros' udbud af lægemidler baseret på plasma

 

Amgros forbereder et udbud om indkøb af lægemidler inden for ATC-koderne B05AA01 Human Albumin og J06BA02 Intravenøst Immunglobulin. Kontrakten forventes også at inkludere aftagning af plasma fra de danske blodcentre. På det foreliggende grundlag forventes kontrakten at træde i kraft 1. juli 2020, men tidsplanen for udbudsprocessen og kontraktstart vurderes løbende. Amgros vil i forbindelse med forberedelse af udbuddet afholde en markedsundersøgelse med leverandører, som har erfaring med plasmaafhentning og fremstilling af lægemidler inden for de to nævnte ATC-koder. Markedsundersøgelsen forventes at blive afholdt i løbet af oktober 2018.
 
Her på siden vil vi løbende informere om processerne og udbuddet. Hvis du ønsker at få tilsendt besked, når der er nyt i feltet ”Udbud på plasma, immunglobulin IV og human albumin” på denne side, vil vi bede dig sende din e-mailadresse til mailboksen udbud@amgros.dk med emnet: ”Tilmelding til nyt i forbindelse med plasmaudbud”. Vi vil herefter aktivt sende dig en mail, når vi uploader nyt.
Bemærk, at det kræver login til Amgros’ Leverandør- og Udbudsportal for at kunne afgive tilbud, mens der er adgang til disse informationer uden for login. 

 Tilbagekaldelse og liste over aktuelle leveringssteder

T​il brug for firmaer med et præparat, der har et akut kvalitetsproblem.


Akut kontaktoplysninger til sygehusapoteker​​

Ønsker til opdatering af listen sendes til kundeservice@amgros.dk.
Amgros kan ikke påtage sig ansvar for, at listen er opdateret, eller at firmaerne kan få kontakt til sygehusapoteket.

Herunder er listen over de gældende adresser og leveringssteder for varer til sygehusapotekerne. Amgros opdaterer løbende listen, når der er ændringer.


Leveringssteder

​​

 Brugeroprettelse

For at kunne benytte udbudssystemet for lægemidler og for at få adgang til 'Mine firmasider' skal du oprette dig som bruger.


Opret bruger
Opret bruger hvis din virksomhed ikke er registreret i Danmark

 Stregkodemærkning

For krav om stregkoder for lægemidler i de rammeaftaler, der indgås på grundlag af Amgros' udbud se her.


Informationen findes også på 'Mine firmasider' under Stregkodemærkning.​

 Nyttige links

 
Datatilsynet: www.datatilsynet.dk
 
Konkurrencestyrelsen: www.kfst.dk
 
Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen
 
Lægemidler: www.medicin.dk
 
Medicinpriser (Taksten online): www.medicinpriser.dk
 
TED (EU): ted.europa.eu