Tilbagemelding til leverandører efter markedsdialog vedrørende bæredygtighedskriterier

Amgros holdt i perioden 26. marts – 23. april 2021 en markedsundersøgelse blandt jer lægemiddelleverandører vedrørende bæredygtighedskriterier i de kommende udbud.
34 firmaer tog sig tid til at svare, og det vil vi gerne takke for.

Vi er klar over, at spørgsmålene var omfattende og åbne, og at det derfor ikke var muligt for alle at svare på alle spørgsmål. Besvarelserne giver os sammenlagt et godt billede af situationen i markedet lige nu.
Vi kan således konstatere, at langt de fleste af jer allerede er i gang med at tænke bæredygtighed ind i produktionen og distributionen af lægemidler. 

Den viden, der er kommet ud af undersøgelsen, kan både bruges i forbindelse med det forestående udbud og kan bidrage til at udarbejde en strategi for bæredygtighed i udbudskriterier i de kommende år. 

Helt overordnet er vi blevet mere opmærksomme på, at:
  • fremtidige miljøkrav og -kriterier på udbudsområdet skal lægge sig op ad internationale retningslinjer for bæredygtighed, hvis det er muligt.
     
  • fastlæggelsen af miljøkriterier skal - såfremt det er muligt – ske i samarbejde med øvrige nordiske og europæiske lande. Det vil reducere risikoen for at have krav og kriterier, der udelukker nogle leverandører. 

  • det er vigtigt, at der er klare beskrivelser af dokumentationskrav, samt at disse står i forhold til leverandørens ressourceforbrug og den ønskede miljø- eller bæredygtighedseffekt. 

  • langt de fleste leverandører har en miljøpolitik eller -strategi og over halvdelen af jer har en politik for samfundsansvar (CSR). 

  • en stor del af jer arbejder med at nedbringe energiforbrug og klimabelastning, og mange har endvidere ambitiøse klimamål.

  • primæremballagen som regel ikke kan ændres uden en længere proces med holdbarhedsstudier af den nye og mere miljøvenlige emballage og vil kræve en ny registreringen af lægemidlet. Vi kan dog i visse tilfælde finde det relevant at vurdere på indhold af miljøskadelige stoffer i emballagen samt mulighed for affaldssortering. 

  • på transportområdet anvender I hovedsageligt distributører frem for egne biler. Der findes på nuværende tidspunkt ikke mange muligheder for fossilfri lastvognstransport - udover HVO (biodiesel). Ved udbringning med varebiler er der langt flere muligheder, men levering til sygehusapotekerne foregår primært med lastbiler. Mange af jer og jeres distributører arbejder strategisk med at minimere klima- og miljøeffekterne af transport gennem planlægning mv. Vi finder det dog stadig relevant, at klima- og miljøeffekterne af varetransporten minimeres, ved at I eller jeres distributører har en miljø / klima / bæredygtighedsstrategi og reduktionsmål. 
Med baggrund i jeres tilbagemeldinger i markedsdialogen går vi nu i gang med at udarbejde udbudsmaterialet, og vi forventer at være klar til at publicere pilotudbuddet ultimo juni med tilbudsfrist medio september.