PRINCIPPER FOR ALTERNATIVE AFTALEMODELLER SKAL LETTE PROCES FOR LEVERANDØRER

​​​​
I Amgros har vi i flere år gjort brug af alternative aftalemodeller. Det vil sige alle andre aftaler end dem, der er baseret på en ”flad rabat”. Ved at bruge de alternative aftaler kan vi være med til at sikre patienter adgang til ny, dyr og innovativ medicin. Nu har vi vedtaget en række principper for, hvordan og hvornår vi bruger dem. Og vi har gjort det ved at lytte til jer og sparre med vores nordiske kollegaer.

Udgangspunktet for principperne er, at vi altid holder omkostningerne med nye aftalemodeller op imod udbyttet af dem. 

  • Det er jo ikke nyt for Amgros at arbejde med alternative aftaler. Men med principperne gør vi vores processer mere transparente og smidige for leverandørerne. Og sikrer, at vi behandler alle leverandører lige. Principperne er derfor i sidste ende med til at understøtte vores opgave med at sikre nye og innovative lægemidler til patienterne på de danske hospitaler, siger Flemming Sonne, administrerende direktør for Amgros.

De alternative aftalemodeller kan bruges som et værktøj til at reducere usikkerheden, når Medicinrådet skal vurdere, om et nyt lægemiddel skal tages i brug som mulig standardbehandling på de danske hospitaler. Hvis der ved et nyt lægemiddel er sparsomme data på godkendelsestidspunktet, kan de alternative aftalemodeller håndtere denne usikkerhed. På den måde kan aftalemodellerne være med til at sikre, at hospitalspatienterne får adgang til ny, dyr medicin.


PRINCIPPER FOR ALTERNATIVE AFTALER 
Principperne bag alternative aftaler består blandt andet i, at en alternativ aftale skal være så enkel som mulig og indebære så lidt administration i klinikken som muligt. 

Aftalen må heller ikke hindre konkurrencen på markedet - hverken på kort eller lang sigt. 

Hvis I ønsker at indgå en alternativ aftale, kan I kontakte Amgros og aftale et dialogmøde. Vi holder dialogmødet, efter Medicinrådet har modtaget og godkendt jeres ​endelige ansøgning (dag 0). 

  • ​Amgros vurderer fra sag til sag, hvorvidt en alternativ aftale kan være en relevant aftaleform. Men det er altid i dialog med leverandøren, at vi afgør, hvilken alternativ aftalemodel vi kan benytte i den konkrete sag, siger Flemming Sonne.

Uanset aftalemodel er det altid Medicinrådet, der beslutter, om det kan anbefale et nyt lægemiddel eller en indikationsudvidelse som mulig standardbehandling på de offentlige hospitaler. 


LEVERANDØRER KAN FINDE INSPIRATION I NY OVERSIGT OVER ALTERNATIVE AFTALEMODELLER
Amgros har udarbejdet en oversigt over en række forskellige modeller for alternative aftaler. Oversigten skal være med til at inspirere leverandører og kvalificere forberedelsen forud for dialogmødet med Amgros om en mulig alternativ aftale. 

I kan finde mere information på Amgros' hjemmeside via dette link https://amgros.dk/5777/